Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij GSO Mira

Deze servicevoorwaarden geven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van GSO Mira weer.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze gebruiksvoorwaarden volledig accepteert. Gebruik de website van GSO Mira niet meer als u niet alle servicevoorwaarden op deze pagina accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op deze servicevoorwaarden, de privacyverklaring en de kennisgeving van de disclaimer en op alle of een aantal overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de servicevoorwaarden van het bedrijf accepteert. "Het bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of naar de Klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en het in overweging nemen van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte wijze te ondernemen, hetzij door formele vergaderingen van bepaalde duur, hetzij op enige andere wijze, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten/producten van de Vennootschap, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende recht van ... Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, kapitalisatie en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als uitwisselbaar en dus als een verwijzing naar hetzelfde.

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeeltelijk gecreëerd met behulp van de Terms And Conditions Generator en de Privacy Policy Generator.

 

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn GSO Mira en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op GSO Mira. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van www.gsomira.nl bekijken en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de in deze gebruiksvoorwaarden gestelde beperkingen.

U mag dit niet doen:

Heruitgave van materiaal van www.gsomira.nl

Materiaal van www.gsomira.nl verkopen, huren of in sublicentie geven.

Materiaal van www.gsomira.nl reproduceren, dupliceren of kopiëren.

Inhoud van GSO Mira opnieuw toe te wijzen (tenzij de inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

 

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door het bedrijf.

Het bedrijf heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden U ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid van de websites of diensten van derden die U bezoekt te lezen.

 

Inhoud Aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van uw website. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Geen enkele link(s) mag worden weergegeven op een pagina van uw website of binnen enige context die inhoud of materiaal bevat dat kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of dat inbreuk maakt op, anderszins inbreuk maakt op, of pleit voor de schending of andere schending van rechten van derden.

 

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U gaat ermee akkoord om alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen op dergelijk verzoek. Wij behouden ons ook het recht voor om deze servicevoorwaarden en het linkbeleid te allen tijde te wijzigen. Door door te gaan met het plaatsen van een link naar onze website, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze servicevoorwaarden voor links en dat u zich eraan houdt.

 

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook verwerpelijk vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om u rechtstreeks te antwoorden.

Hoewel wij trachten te verzekeren dat de informatie op deze website correct is, staan wij niet in voor de volledigheid of juistheid ervan; evenmin verbinden wij ons ertoe te verzekeren dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

 

Privacy

Zie Privacybeleid

 

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle garanties die door de wet worden geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal dat doen:

onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;

onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

sluit alle aansprakelijkheid uit die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer worden uiteengezet: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) en voor schending van de wettelijke plicht.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

 

Contacteer ons

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: bestuur.mira@gmail.com

Per post: Postbus 4152 9701 ED Groningen, Nederland